اهدا لوح تقدیر مسابقه زیور و تاریخ برگزار گردید

مراسم اهداء لوح تقدیر به برندگان مسابقه تاريخ و زيور دوره قاجاريه  توسط مدیر مسئول مجله معمار و مدامروز در تاریخ96.12.17 با حضور جمعی از عزیزان برگزار گردید.